SAKRAMENTY i inne

ŹRÓDŁO: „Youcat Polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych. Wydanie drugie poprawione”, Częstochowa 2011.
———————————————————————————–

172. Ile jest sakramentów i jak się nazywają?

Kościół zna siedem sakramentów. Są to: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo.
———————————————————————————–

173. Po co nam w ogóle sakramenty?

Sakramentów potrzebujemy po to, aby wznieść się ponad nasze zwykłe ludzkie życie i przez Jezusa stać się dziećmi Bożymi w wolności i chwale.

W sakramencie chrztu zagrożone ludzkie dzieci stają się bezpiecznymi dziećmi Bożymi; przez bierzmowanie słabi stają się mocnymi; przez spowiedź winni stają się pojednanymi; przez Eucharystię głodni stają się chlebem dla innych; przez sakramenty małżeństwa i święceń indywidualiści stają się sługami miłości; przez namaszczenie chorych zrozpaczeni stają się ludźmi zawierzenia. Sakramentem we wszystkim sakramentach jest sam Chrystus. W Nim wychodzimy ze zgubnej postawy egoizmu i zaczynamy żyć prawdziwym życiem, które nigdy się nie kończy.
———————————————————————————–

174. Dlaczego nie wystarcza sama wiara w Jezusa Chrystusa? Po co Bóg obdarza nas jeszcze sakramentami?

Powinniśmy i możemy dochodzić do Boga wszystkimi zmysłami, nie tylko poprzez intelekt. Dlatego Bóg daje się nam w ziemskich znakach – przede wszystkim w chlebie i winie, które stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Ludzie widzieli Jezusa, słyszeli Go, mogli Go dotknąć i przez to doznawali uzdrowienia i doświadczali zbawienia na ciele i duszy. Poprzez zmysłowy wymiar sakramentów Bóg chce zwrócić się do całego człowieka, a nie tylko do jego rozumu.
———————————————————————————–

175. Dlaczego tylko Kościół udziela sakramentów? Czemu nie może ich sobie udzielić każdy, kto chce?

Sakramenty są darami Chrystusa dla Jego Kościoła. Jego zadanie to udzielać ich i strzec przed bezprawnym dostępem.

To konkretnym ludziom, a mianowicie apostołom, a nie anonimowej masie Jezus powierzył zadanie przekazywania Jego słów i znaków. Dzisiaj można by powiedzieć: nie pozostawił swojego skarbu w sieci, lecz zamieścił na domenie. Sakramenty są dla Kościoła i uobecniają się poprzez Kościół. Są dla niego, bo Ciało Chrystusa, czyli Kościół, przez sakramenty jest zakładany, żywiony i udoskonalany. Są przez niego, bo sakramenty są siłami witalnymi Ciała Chrystusa, jak choćby spowiedź, gdzie Chrystus przez posługę kapłanów przebacza nam grzechy.
———————————————————————————–

176. Jakie sakramenty otrzymuje się tylko raz w życiu?

Chrzest, bierzmowanie i sakrament święceń. Te sakramenty odciskają na chrześcijaninie nieusuwalną pieczęć. Chrzest i bierzmowanie czynią go raz na zawsze dzieckiem Bożym i upodabniają do Chrystusa. Również sakrament święceń wyciska na chrześcijaninie niezatarty znak.

Podobnie jak jest się dzieckiem dla rodziców zawsze, a nie czasami albo jedynie trochę, tak samo przez chrzest i bierzmowanie człowiek staje się dzieckiem Bożym, upodabnia się do Chrystusa i przynależy do Jego Kościoła na zawsze. Podobnie święcenia to nie robota, która się wykonuje aż do emerytury, lecz nieodwołalny dar łaski. Ponieważ Bóg jest wierny, te sakramenty oddziałują na człowieka nieustannie – jako predyspozycja do odpowiedzi na Boże wołanie, jako powołanie, jako ochrona. W konsekwencji tego te sakramenty nie mogą być powtórzone.
———————————————————————————–

177. Dlaczego sakramenty z góry zakładają wiarę?

Sakramenty nie są żadną magią. Sakrament może zadziałać jedynie wtedy, gdy przyjmuje się go i rozumie w postawie wiary. Sakramenty nie tylko z góry zakładają wiarę, lecz umacniają ją i wyrażają.

Jezus polecił apostołom, aby przez swoje przepowiadanie najpierw czynili ludzi uczniami, czyli wzbudzali ich wiarę, a dopiero potem ich chrzcili. Dwie rzeczy zatem otrzymujemy od Kościoła: wiarę i sakramenty. Również dzisiaj chrześcijaninem nie staje się człowiek przez sam rytuał czy wciągnięcie na listę, ale przez przyjęcie prawdziwej wiary. Prawdziwą wiarę otrzymujemy od Kościoła. On ręczy za to. Ponieważ wiara Kościoła wyraża się w liturgii, żaden ryt sakramentalny nie może być zmodyfikowany przez jakiegoś hierarchę czy wspólnotę.
———————————————————————————–

178. Gdy sakramentu udziela człowiek niegodny, to czy traci on swoją moc?

Nie, sakramenty działają przez sam fakt spełnienia sakramentalnej czynności (ex opere operato), tzn. niezależnie od postawy moralnej czy duchowego nastawienia szafarza. Wystarczy, że chce uczynić to, co czyni Kościół.

Szafarze sakramentów powinni bezwzględnie prowadzić przykładne życie. Ale sakramenty są skuteczne nie z powodu świętości życia szafarzy, ale dlatego że działa w nich sam Chrystus. Jednakże zwraca On uwagę na naszą wolność podczas przyjmowania sakramentów. Dlatego przynoszą zamierzony rezultat dopiero wtedy, gdy otwieramy się na Chrystusa.
———————————————————————————–

193. Czy sakramenty są ze sobą logicznie powiązane?

Wszystkie sakramenty są spotkaniem z Chrystusem, który sam jest prasakramentem. Istnieją sakramenty wtajemniczenia, które wprowadzają w wiarę: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. Istnieją sakramenty uzdrowienia: spowiedź i namaszczenie chorych. Istnieją sakramenty służące komunii i posłaniu: małżeństwo i święcenia.

Chrzest wiąże z Chrystusem. Bierzmowanie obdarza nas Jego Duchem. Eucharystia jednoczy nas z Nim. Spowiedź jedna nas z Chrystusem. Przez namaszczenie chorych Chrystus nas leczy, umacnia i pociesza. W sakramencie małżeństwa Chrystus obiecuje swoją miłość w naszej miłości i swoją wierność w naszej wierności. Przez sakrament święceń kapłanom wolno odpuszczać grzechy i sprawować Mszę Świętą.
———————————————————————————–
———————————————————————————–

272. Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są świętymi znakami lub czynnościami, poprzez które spływa błogosławieństwo.

Typowymi sakramentaliami są: poświęcenie wody, dzwonów, organów; błogosławieństwo domu lub pojazdu; błogosławieństwo na św. Błażeja; posypanie głów popiołem; poświęcenie palm, paschału oraz ziół i kwiatów podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.